Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytojas UAB „Muzikos guru", įmonės kodas 304457145, UAB "Muzikos guru"  elektroninėje parduotuvėje (toliau - UAB „Muzikos guru") tvarko Pirkėjų asmens duomenis. 
2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės, Bendrosios "Muzikos guru" elektroninės prekybos taisyklės, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 
3. UAB "Muzikos guru" vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai: 
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Bendrųjų UAB "Muzikos guru" elektroninės prekybos taisyklių; 
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 
3.3.3. UAB "Muzikos guru" įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 
3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB "Muzikos guru" arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
4. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali: 
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 
4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; 
4.3. juridiniai asmenys; 
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

5. UAB "Muzikos guru" gerbia kiekvieno Pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad: 
5.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus; 
5.2. išrašyti finansinius dokumentus; 
5.3. išpręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu; 
5.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 
6. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 
7. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenisUAB "Muzikos guru" įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 
8. UAB "Muzikos guru" gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. 
9. Pirkėjo asmens duomenys saugomi 1 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie sistemos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami. 

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

10. UAB "Muzikos guru" pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims: 
10.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti; 
10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

11. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. 

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

12. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų. 
13.UAB "Muzikos guru", gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@muzikosguru.lt arba paštu Kaunas , Savanorių pr.106). 

 

VI. Taisyklių keitimas

14. UAB "Muzikos guru" turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas el. parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu. 
15. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi el. parduotuvės sistemoje. 
16. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, Pirkėjas turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@muzikosguru.lt arba paštu Kaunas , Savanorių pr.106) su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis. 
17. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.